خانه / گوناگون (صفحه 29)

گوناگون

معرفي داروي ضد ويروس آدولت کلد– Adult Cold

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد ويروس آدولت کلد– Adult Cold

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " آدولت کلد " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد ويروس لامی وودین – Lamivudine

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد ويروس لامی وودین – Lamivudine

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " لامی وودین " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد ويروس آسکیلوویر – Acyclovir

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد ويروس آسکیلوویر – Acyclovir

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " آسکیلوویر " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد ويروس آمانتادین – Amantadin Hcl

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد ويروس آمانتادین – Amantadin Hcl

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " آمانتادین " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد ويروس اکسپکتورانت – Expectorant

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد ويروس اکسپکتورانت – Expectorant

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " اکسپکتورانت " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد قارچ میکونازول – Miconazole

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد قارچ میکونازول – Miconazole

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " میکونازول " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد قارچ نیستاتین – Nystatin

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد قارچ نیستاتین – Nystatin

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " نیستاتین " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد قارچ گریزئوفولوین – Griseofulvin

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد قارچ گریزئوفولوین – Griseofulvin

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " گریزئوفولوین " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد قارچ آمفوتریسین بی– Amphotericin-B

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد قارچ آمفوتریسین بی– Amphotericin-B

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " آمفوتریسین بی " بیش از پیش آشنا شویم با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »