خانه / گوناگون (صفحه 28)

گوناگون

معرفي داروي ضد آسم و تنگی نفس کلرامفنیکل – Chloramphenicol

داروشناسي آتلانتيک -معرفي داروي ضد آسم و تنگی نفس کلرامفنیکل – Chloramphenicol

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییملذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " کلرامفنیکل " بیش از پیش آشنا شویمبا آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد آسم و تنگی نفس ایپراتروپیوم بروماید (آتروونت) – Ipratropium Bromide

داروشناسي آتلانتيک -معرفي داروي ضد آسم و تنگی نفس ایپراتروپیوم بروماید (آتروونت) – Ipratropium Bromide

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " ایپراتروپیوم بروماید (آترووِنت)  " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد آسم و تنگی نفس آمینوفیلین – Aminophylline

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد آسم و تنگی نفس آمینوفیلین – Aminophylline

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " آمینوفیلین " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد آسم و تنگی نفس کتوتیفن – Ketotifen

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد آسم و تنگی نفس کتوتیفن – Ketotifen

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " کتوتیفن " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد ديابت کلرپروپامید – Chlorpropamide

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد ديابت کلرپروپامید – Chlorpropamide

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " کلرپروپامید " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد ويروس آنتی هیستامین دکونژستانت – Antihistamine Decongestant

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد ويروس آنتی هیستامین دکونژستانت – Antihistamine Decongestant

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " آنتی هیستامین دکونژستانت " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد ديابت گلی بن کلامید – Glibenclamide

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد ديابت گلی بن کلامید – Glibenclamide

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " گلی بن کلامید " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد ديابت متفورمین – Metformin

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد ديابت متفورمین – Metformin

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " متفورمین " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد ديابت آکاربوز – Acarbose

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد ديابت آکاربوز – Acarbose

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " آکاربوز(اکاربوز) " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد ديابت انسولین – Insulin

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد ديابت انسولین – Insulin

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " انسولین " بیش از پیش آشنا شویم با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »