معرفي داروي ضد آسم و تنگی نفس کتوتیفن – Ketotifen

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد آسم و تنگی نفس کتوتیفن – Ketotifen

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " کتوتیفن " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد ديابت کلرپروپامید – Chlorpropamide

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد ديابت کلرپروپامید – Chlorpropamide

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " کلرپروپامید " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد ويروس آنتی هیستامین دکونژستانت – Antihistamine Decongestant

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد ويروس آنتی هیستامین دکونژستانت – Antihistamine Decongestant

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " آنتی هیستامین دکونژستانت " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد ديابت گلی بن کلامید – Glibenclamide

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد ديابت گلی بن کلامید – Glibenclamide

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " گلی بن کلامید " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد ديابت متفورمین – Metformin

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد ديابت متفورمین – Metformin

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " متفورمین " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد ديابت آکاربوز – Acarbose

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد ديابت آکاربوز – Acarbose

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " آکاربوز(اکاربوز) " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد ويروس آدولت کلد– Adult Cold

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد ويروس آدولت کلد– Adult Cold

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " آدولت کلد " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد ويروس لامی وودین – Lamivudine

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد ويروس لامی وودین – Lamivudine

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " لامی وودین " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد ويروس آسکیلوویر – Acyclovir

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد ويروس آسکیلوویر – Acyclovir

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " آسکیلوویر " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »