خانه / بایگانی برچسب: داروهاي ضد آسم و تنگی نفس

بایگانی برچسب: داروهاي ضد آسم و تنگی نفس

معرفي داروي ضد آسم و تنگی نفس بکلومتازون – Beclomethasone

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد آسم و تنگی نفس بکلومتازون – Beclomethasone

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " بکلومتازون " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد آسم و تنگی نفس متاپروترنول – Metaproterenol

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد آسم و تنگی نفس متاپروترونول – Metaproterenol

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " متاپروترونول " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد آسم و تنگی نفس کلرامفنیکل – Chloramphenicol

داروشناسي آتلانتيک -معرفي داروي ضد آسم و تنگی نفس کلرامفنیکل – Chloramphenicol

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییملذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " کلرامفنیکل " بیش از پیش آشنا شویمبا آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد آسم و تنگی نفس ایپراتروپیوم بروماید (آتروونت) – Ipratropium Bromide

داروشناسي آتلانتيک -معرفي داروي ضد آسم و تنگی نفس ایپراتروپیوم بروماید (آتروونت) – Ipratropium Bromide

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " ایپراتروپیوم بروماید (آترووِنت)  " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد آسم و تنگی نفس آمینوفیلین – Aminophylline

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد آسم و تنگی نفس آمینوفیلین – Aminophylline

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " آمینوفیلین " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »

معرفي داروي ضد آسم و تنگی نفس کتوتیفن – Ketotifen

داروشناسي آتلانتيک - معرفي داروي ضد آسم و تنگی نفس کتوتیفن – Ketotifen

در این سری از آموزش ها سعی داریم تا شما را با دانش داروشناسی و فرهنگ استفاده صحیح و به موقع از داروها آشنا نماییم، لذا در این آموزش قصد داریم تا با داروی " کتوتیفن " بیش از پیش آشنا شویم، با آتلانتیک همراه شوید...

ادامه نوشته »